Samværsregler

Samværsregler i Hvidovre Volleyball Klub

Generelt:

I Hvidovre Volleyball Klub informeres alle, spillere, forældre, trænere, holdledere om klubbens samværsregler – hvordan vi omgås hinanden til træning og kamp.


Det er foreningens mål, at alle skal føle sig trykke i klubben og undgå at der opstår rygter om uheldig adfærd blandt trænere og holdledere i forhold til omgangen med børn og unge.

Samværsreglerne udleveres ved indmeldelse i foreningen og til nye trænere og holdledere.

Samværsreglerne kan i øvrigt ses på foreningens hjemmeside.

Krænkelser af børn og unge/skolelærerparagraffen.

straffelovens § 216-235 omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, hvilket betyder, at det er ulovligt og strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år.

Desuden er det ifølge den såkaldte ”skolelærerparagraf” også strafbart at have sex med en ung under 18 år, når den unge er betroet en voksen til undervisning eller opdragelse eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring.

Det betyder at man som træner/holdleder ikke må have et seksuelt forhold til spillere mellem 15 og 18 år.

Børneattester.

Alle som ansættes som træner eller holdleder, eller som har med børn og unge under 15 år at gøre, gælden følgende regler:

 • Alle skal hvert år underskrive en samtykke erklæring, så klubben kan indhente børneattest i det kriminalregistret. Dette sker hvert år inden sæsonstart.
 • Nye trænere/holdledere som kommer til i løbet af sæsonen, tjekkes senest 3 uger efter første      træningslektion.
 • Kun trænere/holdledere med rene straffeattester ansættes i klubben.
 • Alle attester opbevares hos formanden og er strengt fortrolige og kendes kun af formand og kasserer af hensyn til de involverede.


Samværsregler.

Reglerne er lavet med den begrundelse, at de skal beskytte såvel spillere som trænere/holdledere.

 • I HVK taler vi ordentligt til hinanden.
 • At der ikke er sjofle kommentarer eller tilråd om hinandens kroppe.
 • Mobning må ikke finde sted – der gribes ind øjeblikkeligt.
 • At et nej fra et barn – skal respekteres såvel i kamp som i leg
 • At der udvises respekt for børns blufærdighed ved omklædning og bad
 • At der på ture og træningslejre er mindst 2 voksne ledere med og mindst den ene er af samme køn som holdets spillere.
 • At en træner/holdleder ikke går ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Mobiltelefoner er lagt væk under træning og omklædning.
 • At trænere/holdleder ikke inviterer enkelte børn med sig hjem.
 • At hvis en instruktør/træner føler han/hun er kommet i en situation, der kan misforstås af andre – er vedkommende berettiget til at kontakte bestyrelsen og få sin samtale ført til referat, så evt. misforståelsen kan undgås
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, såfremt man observerer eller hører rygter om krænkelser.
 • Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagerer hurtigt.


Forældrene:

 • Forældrene opfordres til at deltage aktivt i deres barns idrætsliv. De kender børnene bedre end      trænere/holdledere, de er derfor bedre i stand til at registrere om barnet trives eller mistrives på holdet/klubben. 


Billeder:

 • Ingen må tage billeder i omklædningsrum eller bad, dette gælder også billeder på mobilen.
 • Billeder som lægges på klubbens hjemmeside – her skal der være indhentet samtykke fra personerne på billedet eller disses forældre.
 • Gælder ikke situationsbilleder fra kamp eller træning. 


Beredskabsplan hvis mistanke opstår:

 • Når bestyrelsen bliver gjort opmærksom på noget mistænkeligt, skal foreningens formand straks i      diskretion foranstalte kontakt til de implicerede parter og danne sig et indtryk af sagens realitet og omfang.
 • Konstateres et overgreb, skal barnets forældre straks kontaktes. Samtidig gøres opmærksom på den hjælp der er at hente i de offentlige.
 • Foreningen kan overgive sagen til organisationerne.
 • Samarbejdet med den pågældende person bringes til ophør øjeblikkeligt.
 • Sagen anmeldes til politiet.
 • Organisationer som klubben er medlem af, orienteres om sagen og evt. sanktioner følges af klubben.
 • Herefter udsender bestyrelsen en orientering, så yderligere rygter og sladder imødekommes. Alle som får en viden om et overgreb skal holde deres viden for sig selv, idet det er strafbart at videregive sin viden.


Hvis i har nogen henvendelser som i ønsker at være anonyme med så kan i rette anonym henvendelse på følgende link. Ved at klikke på linket bliver i ført videre til internetsiden tipbox.is hvor i kan skrive en anonym besked til klubbens email: info@hvk.dk


https://tipbox.is#compose/info%40hvk.dk/HVK%20Whistleblower//ffe4eaa498a47637e2bdbf6941e455157ec0dd8e