OM KLUBBEN » Vedtægter

Om klubben

Vedtægter for Hvidovre Volleyball Klub

§1 NAVN: Klubbens navn er Hvidovre Volleyball Klub.
§2 FORMÅL: At beskæftige interesserede med volleyball. Klubben arbejder efter de for Dansk Volleyball Forbund, Danmarks Idræts-Forbund og Fédération Internationale de Volleyball til enhver tid gældende love.
§3 MEDLEMSKAB: Som medlemmer af Hvidovre Volleyball Klub kan optages alle, som ønsker det, forudsat klubbens bestyrelse skønner, at der er træner- og pladsfacilitet til stede. Det tilstræbes, at klubben tilbyder volleyball for alle, uanset alder og niveau. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. Medlemmerne er pligtige til, i situationer, hvor de repræsenterer klubben, at overholde det på stedet gældende ordensreglement og Hvidovre Volleyball Klubs love. Medlemmerne er endvidere pligtige til at deltage i løsning af de opgaver, som klubben pålægges, samt yde bistand til varetagelse af klubbens interesser.
§4 TEGNINGSRET: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsen i helhed.
§5 KONTINGENT: Fastsættes på en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær. For hver skriftlig restance-opkrævning pålægges et rykkergebyr. Ved fortsat manglende betaling kan et medlem udelukkes fra at deltage i klubbens aktiviteter.
§6 GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 28 dages varsel. Indkaldelsen sker ved ophæng i Frihedens Idrætscenter og på klubbens hjemmeside, www.hvk.dk. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen skal ved ophæng i Frihedens Idrætscenter og på klubbens hjemmeside, www.hvk.dk, senest en uge før generalforsamlingens afholdelse gøre klubbens medlemmer bekendt med indkomne forslag. Forslag til ændring af klubbens love vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Alle andre forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal. Valgbar er ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 18 år. Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance og er fyldt 16 år. Medlemmer under 16 år har stemmeret gennem forældre eller værge, dog kun én stemme pr. medlem. Et medlem, som er forhindret i at møde på generalforsamlingen, kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved en generalforsamlings beslutning, ved bestyrelsens beslutning eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af, hvad de ønsker behandlet. Senest en uge efter at beslutningen er truffet eller forlangende er fremsat, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes en uge efter indkaldelsen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog jf. §10.
§7 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Formanden aflægger beretning, herunder for underudvalg
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse
- 7a. Valg af formand
- 7b. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.
9. Eventuelt.
§8 BESTYRELSEN:

Består af:

  • Formand
  • 4-6 bestyrelsesmedlemmer
Hvis det er muligt, skal mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne være forælder til en af klubbens ungdomsspillere eller på anden vis være repræsentant for ungdomsafdelingen. Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for ét år ad gangen. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. På første bestyrelsesmøde, der aftales på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er indkaldt med mindst 8 dages varsel, dog skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en af disse er formand, være til stede. Er en sag af en sådan karakter, at varsel på 8 dage ikke kan overholdes, skal mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Som afslutning på ethvert bestyrelsesmøde aftales, hvor og hvornår næste bestyrelsesmøde skal finde sted. Bestyrelsen informerer medlemmerne om sit arbejde ved hjælp af klubbens hjemmeside samt eventuelt anden elektronisk kommunikation og opslag i Frihedens Idrætscenter. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde ekstraordinært til bestyrelsesmøde med 8 dages varsel. Indkaldelsen foregår ved skriftlig henvendelse til samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er forpligtet til at sætte ethvert forslag, skriftligt fremsat af et medlem af klubben, på dagsordenen til førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Disse har taleret. Hvis der skal diskuteres personsager, eksempelvis træneransættelse/-fyring, skal personer, som diskussionen omhandler, samt ikke-bestyrelsesmedlemmer på opfordring forlade mødelokalet. Bestyrelsen kan løbende nedsætte underudvalg med særlige opgaver.   
§9 REGNSKAB OG REVISION: Regnskabet går fra 1. januar til 31. december samme år. Revisoren skal foretage en tal- og skønsmæssig revision mindst 2 gange om året.
§10 OPLØSNING: Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt dette vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af klubbens medlemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens materialer, pokaler samt kontante beholdning Dansk Volleyball Forbund.

Seneste ændringer foretaget på Hvidovre Volleyball Klubs ordinære generalforsamling 27. februar 2017

Bookmark and Share
Hvidovre Volleyball Klub | Frihedens Idrætscenter | info@hvk.dk | Tlf: 30747804 | CVR 32875939