OM KLUBBEN » Aktiviteter » Den åbne skole

Den åbne skole - et samarbejde med volleyklubben

Åben skole samarbejde med Hvidovre Volleyball Klub

Volleyball: Læring, Bevægelse og Venskab
 
Oplæg til samarbejde om volleyball som tema mellem interesserede skoler og Hvidovre Volleyball Klub.
Klubbens tilbud bør anskues som et forslag til samarbejde med skoler i forbindelse med "Den åbne skole", som bygger på klubbens projekt Volleyball: Læring, Bevægelse og Venskab.

Samarbejdet kan kombineres med andre for skolen vigtige aktiviteter. Det er vigtigt at tilbuddet ikke opfattes som udelukkende et volleyballprojekt, men at træningerne og spotkurserne berører mange fagligt vigtige sider som f.eks. Kostvejledning, Motorisk og fysisk træning, Kropsbevidsthed, Team Building, Idrætspsykologi og et spændende læringsforløb hvor man både skal lære fra sig og arbejde frem mod en teoretisk og praktisk test.

Baggrund
Der er de senere år kommet ekstremt mere fokus på volleyball og kvaliteten af volleyballundervisningen i skolerne. Det betyder at både elever og lærere, via "Den åbne skole" og moderne indlæringsprincipper som kids- og teenvolley, kan bruge volleyball som indlæringsværktøj, få dirkete hjælp/sparring til lektionsplanlægning i forhold til fagligheden og til at opnå de fælles mål.

Gennemgang af idrætslærernes (kids)volleykendskab og interesse for samme, viser en del udfordringer, men også et stort potentiale. Det skal nævnes at både kendskab og interesse er markant stigende, med mærkbar niveaustigning blandt eleverne som følge deraf. Det er vi som volleyballklub selvfølgelig glade for. Oplysningskampagnen som HVK har samarbejdet med skolerne om, er nået til omkring 7. - 8. klasses niveau. Derfor er muligheden der nu for at give udskolingseleverne en lærerig udfordring som med succes har kørt som pilotprojekt i indeværende skoleår.

Det er en super mulighed for både klubben og skolerne, og det vil vi i HVK selvfølgelig gerne bakke op om. Med fagligheden i højsædet og med ret enkle tiltag kan vi sammen udvikle et super projekt, som allerede har succes. Vi har rammerne i byen og interessen blandt lærere og elever, så det kunne være spændende at starte projektet op med lidt flere skoler og fastlægge indholdet og deltagerskoler og klassetrin for det kommende skoleår.
 
Det er vigtigt at understrege at vi med dette projekt vil søge at højne fagligheden og dermed respekten for idrætsfaget generelt. Vi vil gerne bidrage til at gøre det mere attraktivt at arbejde med idræt i skolen.
Derfor håber vi også at I på skolerne vil tage dialogen om en implementering af dette tilbud i jeres udskolingsafdeling.

HVK vil med dette oplæg gerne plante nogle tanker og muligheder, og tage initiativ til nærmere dialog om mulighederne for skolen.
 
Mål

 • Inkluderende og opsøgende aktivitet målrettet foreningsløse børn (selvbestemmelsesteori)
 • Valgfrit idrætstilbud for udskolingselever (7.- 9.klasse), samlet i et kvalitativt forløb med volleyball som omdrejningspunkt.
 • Fagligt boost til idrætslærerne via ugentlig praktisk sparring med specialist/mentor.
 • Via et spændende og lærerigt forløb er målet, at eleverne opnår en seriøs og brugbar erfaring med de værdier og mål der ligger som frivillig i foreningsverdenen og livet som idrætsudøver.
 • Hvidovreskoler som respekteret modstander til skolernes volleyball DM.
 • Tilbuddet kan, hvis kvalitet, opbakning og faglighed følger med, medvirke til en øget seriøsitet og respekt for idrætstilbud på Hvidovres skoler.
 • Der kan, med dette projekt som succeshistorie, dannes grundlag og politisk opbakning for et egentligt Sports College eller talentspor, som skolens elever kan blive en del af.
Middel
 • HVK og Idrætslærerne samarbejder om et forløb med så højt fagligt niveau som muligt i forhold til målgruppen, med ugentlige træninger i en stor boldhal med optimale rammer.
 • Forløbet kan indeholde et på forhånd aftalt antal spotkurser, som skal medvirke til elevens indsigt i brugbare og lærerige idrætsrelaterede områder som f.eks. styrketræning, kostvejledning, mentaltræning/idrætspsykologi og et instruktørkursus.
 • Dansk Volleyball Forbund er involveret i projektet for derved at opnå støtte til afviklingen af diverse aktiviteter.
 • Vidensdeling. Der arrangeres i forvejen trænerkurser for lærere og pædagoger hvert år, og alle skolebesøg har også til formål at sparre med idrætslærerne.
 • Alle elever modtager gratis et Hvidovre kamp/træningssæt med logo og navn samt en vanddunk.
Konsekvens
 • Valgfagsordningen skal implementeres i skolens og eventuelle samarbejdspartneres system
 • Skolen og HVK er samarbejdspartnere og klubbens instruktører fungerer som trænere.
 • Skolens lærere har en vigtig rolle ansvarlige lærere og hjælpetrænere.
 • Det er vigtigt at når man indgår et samarbejde, skal ledelsen selvfølgelig have sine involverede folk med på planen, og forberedt til opgaven.
 • Eleverne skal yde før de kan nyde, og kan udelukkes fra træning i tilfælde af uacceptabel opførsel
 • Eleverne indmeldes med et mindre differentieret medlemskontingent i Hvidovre Volleyball Klub, og opnår en række fordele derved.
Skolerne opnår bl.a.: 
 • Et fagligt løft for alle deltagere, bl.a. via indsigt i et nyt moderne indlæringsværktøj, volleyprogression, motorlearning, kropsbevidsthed, styrketræning, idrætspsykologi.
 • Volleyball som valgfag for skolens udskolingselever
 • Idrætsrelaterede spotkurser som en del af et seriøst forløb
 • Volleyball som en kvalitativ del af skolens idrætstilbud
 • Seriøs samarbejdspartner  
Udfordringer:
 • Prioritering af tilbuddet 
 • Haltider hvor og hvornår?
 • Finansiering
 • Timeplanlægning på tværs af skolerne
 • Profilering af tilbuddet
 • Forløbet skal defineres, indfases i skolesystemet og fastlægges.  
Mål for Hvidovre Volleyball Klub (HVK): 
 • Frivillighed blandt deltagerne (øget kapacitet)
 • Alle børn på skolen kender og spiller volley af og til, med så høj kvalitet som muligt
 • Idrætslærerne har kendskab til kidsvolley og er bevidst om klubben og vores samarbejde
 • Alle børn i byen kender spillet og klubben, gerne for noget positivt;)
 • Foreningsløse motiveres til at blive en del af klubben
Udfordringer: 
 • Kommunikation (skole, elever, kommune) og skolerne indbyrdes
 • Idrætslærernes volleyball-interesse og –faglighed
 • Elevernes volleyball-interesse og –faglighed
 • Finansiering af instruktører
Oplæg til forløb  
 
Volleyballtræning
Indhold:       Volleyballtræning som valgfag. Via moderne indlæringsprincipper, opnår eleverne viden motoriske færdigheder, coaching og volleyball-trin.
Instruktør:   Hvidovre Volleyball Klub
Målgruppe:   Udskolingsklasser
Dato:             En periode fastlægges fra efterårsferien til påskeferien
Tid:                Ca. 1½ time ugentligt, helst kønsadskilt. F.eks. to træninger i træk (piger/drenge)
                     Evt. ekstratræning kan arrangeres eller foregå i klubregi.
Sted:             Frihedens Idrætscenter
Kapacitet:     40-50 elever pr. træningssession

Styrketræning
Indhold:       Teoretisk og praktisk introduktion
Instruktør:   Dansk Volleyball Forbund / Hvidovre Volleyball Klub
Målgruppe:   Udskolingsklasser
Dato:            
Tid:               
1 spotkursus á 2-3 timers varighed
Sted:             Frihedens Idrætscenter, styrketræningsrummet

Kostvejledning
Indhold:       Forståelse for kroppens reaktioner på ernæring når man skal præstere som idrætsmand.
Indsigt og oplysning omkring doping og andre forbudte stoffer.
Instruktør:   Hvidovre Volleyball Klub
Målgruppe:   Udskolingsklasser
Dato:            
Tid:                1 spotkursus á 2 timers varighed
Sted:            

Idrætspsykologi/Mentaltræning
Indhold:       Forstå dig selv og dine holdkammeraters reaktioner. Lær dig selv at kende, og bliv en bedre idrætsmand.
Instruktør:   Dansk Volleyball Forbund / Ekstern konsulent
Målgruppe:   Udskolingsklasser
Dato:            
Tid:               
1-2 spotkurser á 2 timer varighed
Sted:            
 
Kidsvolley introkursus
Indhold:       Eleverne lærer teorien bag det fantastiske indlæringsværktøj som kidsvolley er.
Den volleyprogression som kidsvolley indeholder er hele fundamentet for ungdomsarbejdet i Dansk volleyball.
Eleverne skal kunne lære de mindre elever kidsvolley f.eks. i en idrætstime
Træneruddannelsens første trin.
Instruktør:   Dansk Volleyball Forbund / Hvidovre Volleyball Klub
                     
Målgruppe:   Udskolingsklasser
Dato:            
Tid:               
1-2 spotkurser á 3 timers varighed
Sted:            

Test
Indhold:       Praktisk eksamen på baggrund af forløb
                     Teoretisk eksamen på baggrund af forløb
Censor:         Dansk Volleyball Forbund
Målgruppe:   Udskolingsklasser
Dato:            
Tid:               
Sted:            

 
Gulerod
Idékatalog
 • Socialtur, træningslejr med overnatning evt sammen med andre skoler med volleyballtilbud, kun for dem som gennemfører.
 • Talentspor og /eller Sportscollege i Hvidovre. Forhåbentlig kan vi med dette samarbejde danne grundlag for større interesse og faglighed i idrætstimerne fremadrettet.
 • Forløbet kan evt. slutte med en udlandstur som mål på projektet.
  Champions League i f.eks. Polen eller Tyskland
  Collegevolleyball i USA VolleyLigakampe i Hvidovre kunne evt. bruges i projektet. Forkamp, inspiration, kamp-oplæg fra headcoach.
Vi fornemmer en bred positiv opfattelse og interesse for at dette projekt, og derfor vil jeg gerne plante dette oplæg i bevidstheden. Denne skrivelse er et oplæg til dialog, da der er utroligt mange muligheder i et samarbejde, og jeg er meget interesseret i at drøfte mulighederne med alle byens skoler.

Med venlig hilsen

Hvidovre Volleyball Klub
Tlf.: +45 3074 7804
info@hvk.dk
 
 

Spørgsmål?

 • Hvis du har tekniske problemer med tilmeldingen, så skriv til formand@hvk.dk.
 • Hvis du ønsker at tilmelde dig, men ikke kan betale med dankort, så send en mail til john@lasskogen.dk.
Bookmark and Share
Hvidovre Volleyball Klub | Frihedens Idrætscenter | info@hvk.dk | Tlf: 30747804 | CVR 32875939